ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาด ขอความร่วมมือ ผู้ค้า-ผู้ซื้อ ในตลาดทุกแห่ง ปฎิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรค โควิด- 19 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงนี้
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตรั้งที่ 15/2564
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ข้้อมูลเพือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด