ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 22 กำหนดศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร (Fast track COVID-19 testing)
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ฉบับที่ 21 แก้ไขเพิ่มเติม (1) มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ฉบับที่ 20 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ฉบับที่ 19 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ฉบับที่ 18 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด