ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 |
ฉบับที่ 8 กำหนดศูนย์กักกันผู้กระทำความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (Covid-19) (18/05/2563)
ฉบับที่ 9 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ (18/05/2563)
เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563 (25/02/2563)