ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
ฉบับที่ 19 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 (18/05/2563)
ฉบับที่ 2 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ (18/05/2563)
ฉบับที่ 20 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ (18/05/2563)
ฉบับที่ 21 แก้ไขเพิ่มเติม (1) มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ (18/05/2563)
ฉบับที่ 22 กำหนดศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร (Fast track COVID-19 testing) (18/05/2563)
ฉบับที่ 3 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ (18/05/2563)
ฉบับที่ 4 มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย (18/05/2563)
ฉบับที่ 5 มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล (18/05/2563)
ฉบับที่ 6 มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ (18/05/2563)
ฉบับที่ 7 โรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) ณ โรงแรม Bric Box Hotel Buriram (18/05/2563)