สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-516-152 แฟ๊กส์. 038 เว็บไซต์อบต.คลองเปรง www.khlongpreng.go.th เฟสบุ๊คอบต.คลองเปรง www.facebook.com/khlongpreng1 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด