ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วหลักสูตร CDCU
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วหลักสูตร CDCU โดยใช้หลักสูตรตามประกาศกรมควบคุมโรค อ่านต่อ ...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รมว.สาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจ รพ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ ...
วันสัปดาห์เภสัชกรรม 2562
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ควบคุมและร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการระบาดมิให้เกิดในวงกว้างตาม กลวิธี 3:3:1 พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง และอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตาม ควบคุมและร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการระบาดมิให้เกิดในวงกว้างตาม กลวิธี 3:3:1 พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จัดประชุมพนักงานสถานประกอบการ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ รุ่นที่ 2
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (NGOs) จัดประชุมพนักงานสถานประกอบการ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสถานบริการได้รู้จักวิธีการป้องกันและสามารถประเมินความเสี่ยงในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพนักงานบริษัท โรบินสัน จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมบริษัทโรบินสัน จำกัดมหาชน ชั้น 1 ตำบลดงพระราม อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด