ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วหลักสูตร CDCU (09/07/2562)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี (29/06/2562)
วันสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 (27/06/2562)
ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ควบคุมและร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการระบาดมิให้เกิดในวงกว้างตาม กลวิธี 3:3:1 พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (24/06/2562)
จัดประชุมพนักงานสถานประกอบการ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ รุ่นที่ 2 (20/06/2562)
ประชุมเมืองสมุนไพร (20/06/2562)
การประเมินการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร (13/06/2562)