ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (25/10/2564)
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (06/07/2564)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (21/05/2564)
ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (30/03/2564)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (23/11/2563)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (29/11/2562)
แนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (06/06/2562)
แนะนำการชำระภาษีป้าย (06/06/2562)
แนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (06/06/2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (05/06/2562)