การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๕
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด