กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
กฎกระทรวง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]   ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด