นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด