ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเรียนเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเรียนเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09:3น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด