ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (20/09/2564)
ประกาศ (15/09/2564)
แผนปัองกันการทุจริต 2564 (14/09/2564)
บัญชีรายชื่อผู้พิการ พ.ศ.2564 (13/09/2564)
บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ พ.ศ.2564 (13/09/2564)
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางปลาม้า พื้นท่ี่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) (10/09/2564)
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางปลาม้า พื้นท่ี่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10) (10/09/2564)
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางปลาม้า พื้นท่ี่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) (10/09/2564)
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางปลาม้า พื้นท่ี่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) (10/09/2564)
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางปลาม้า พื้นท่ี่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4) (10/09/2564)