ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
รายงานการเงินและงบทดลอง 2564 (2) (25/09/2564)
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (23/09/2564)
รายงานการเงินและงบทดลอง 2564 (1) (23/09/2564)
แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดง เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (15/09/2564)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (15/09/2564)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (14/09/2564)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (14/09/2564)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบ 3 ประจำปี 2563 (14/09/2564)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (14/09/2564)
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (13/09/2564)