กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เรื่อง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542 (02/08/2562)
เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2522 (02/08/2562)
เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย 2542 (02/08/2562)