ด้านบริหารงานบุคคล
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายสำหรับการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง (02/08/2562)
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (02/08/2562)
เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (02/08/2562)
เรื่อง ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา (02/08/2562)
เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (02/08/2562)
เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) (02/08/2562)