- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ (30/09/2564)
โครงสร้างขององค์กร (30/09/2564)
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี (30/09/2564)
บทบาทและหน้าที่ (30/09/2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (30/09/2564)
เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายสำหรับการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง (02/08/2562)
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (02/08/2562)
เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (02/08/2562)
เรื่อง ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา (02/08/2562)
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (02/08/2562)