แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการงานก่อสร้าง (30/09/2565)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับส่งเงิน (30/09/2565)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (30/09/2565)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวนงานก่อสร้าง (30/09/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (30/09/2565)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 (30/09/2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (30/09/2565)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (23/09/2564)
โครงสร้างส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาล (20/09/2564)
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี (20/09/2564)