ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (17/09/2564)
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (17/09/2564)
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (17/09/2564)
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 (17/09/2564)
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (17/09/2564)
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (17/09/2564)
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (17/09/2564)
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (17/09/2564)
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 (17/09/2564)
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (17/09/2564)