ประกาศประกวดราคา สอบราคา
รายงานการเงินและงบทดลอง 2564 (2) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินและงบทดลอง 2564 (1) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดง เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา (3) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา (2) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา (1) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แจ้งผู้ครอบครองป้ายเสียภาษี วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด