กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2522 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย 2542 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เรื่อง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด