กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด