สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาจ้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยา ๒๕๖๔  
... อ่านทั้งหมด