แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
รายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง๒ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง๑ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ๔ ไตรมาศ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการเงินเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐-เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ๒๕๖๑ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานประจำปี วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนอัตรากำลัง3ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(2561-2564) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด