พิมพ์  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปี 2562 
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ 
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือประชาชน 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2557