ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(302 ราย)
232 (77%) 70 (23%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(346 ราย)
265 (77%) 81 (23%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(226 ราย)
203 (90%) 23 (10%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(48 ราย)
45 (94%) 3 (6%) 0 (0%)
พ.ศ. 2566
(14 ราย)
14 (100%) 0 (0%) 0 (0%)