ข่าวประชาสัมพันธ์
หารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรักษาความลับของทางราชการ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรักษาความลับของทางราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
โครงการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 2
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส จังหวัดนนทบุรี
การประชุมหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประเภทดีมาก
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
การประชุมหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประเภทดีมาก วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมปัญญาสติ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1
... อ่านทั้งหมด