- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (15/01/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบสารบรรณฯ (18/03/2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 18ม.ค.62 (18/01/2562)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระกาศยกเลิกซื้อซอฟต์แวร์แม่ข่ายเสมือน ครั้งที่ 2 11 ม.ค.62 (11/01/2562)
ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ครั้งที่ 2 26 ธ.ค.61 (26/12/2561)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11ธ.ค.61 (11/12/2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 30พ.ย.61 (30/11/2561)
ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 19พ.ย.61 (19/11/2561)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ 15พ.ย.61 (15/11/2561)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในการราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน ครั้งที่ 2 (29/10/2561)