ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 |
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านสี่แยก (สายไร่นางอรุณ) (09/03/2563)
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง (09/03/2563)
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงปากท่อหมู่ที่ 3 บ้านนางาม (09/03/2563)
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงปากท่อหมู่ที่ 7 บ้านสี่แยก (09/03/2563)
ประกาศ อบต.ท่าเกวียน เรื่อง จัดทำร่างขอบเขตงาน จ้างออกแบบงานก่อสร้าง (20/12/2562)
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.13 บ้านใหม่เจริญผล (20/12/2562)
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านเขาจาน (20/12/2562)
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 บ้านคลองมะนาว (20/12/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทับประดู่ จำนวน 4 สาย (02/09/2562)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทับประดู่ จำนวน 4 สาย (02/09/2562)