ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 |
เปิดเผยราคาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าสามัคคี (11/03/2563)
เปิดเผยราคาโครงการซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านโนน เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านท่าเกวียน (11/03/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านท่าเกวียน (สายวัดมะขามเฒ่า) (09/03/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนางาม (สายบ้านนางาม - บ้านทับประดู่) (09/03/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านสี่แยก (สายไร่นางอรุณ) (09/03/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง (09/03/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงปากท่อหมู่ที่ 3 บ้านนางาม (09/03/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงปากท่อหมู่ที่ 7 บ้านสี่แยก (09/03/2563)
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านท่าเกวียน (สายวัดมะขามเฒ่า) (09/03/2563)
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนางาม (สายบ้านนางาม - บ้านทับประดู่) (09/03/2563)