ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาเข็ง (สายบ้านช่างบี้) (12/03/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาเข็ง (สายบ้านหนองปลาเข็ง - ถนนลาดยาง) (12/03/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาเข็ง (สายแยกประปา) (12/03/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการหมู่ที่ 3 บ้านนางาม (สายศาลตาปู่ เชื่อมตำบลห้วยโจด) (12/03/2563)
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาเข็ง (สายบ้านช่างบี้) (12/03/2563)
เปิดเผยราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาเข็ง (สายกลุ่มหนองแคน - กลุ่มบ้านใหม่) (12/03/2563)
เปิดเผยราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาเข็ง (สายบ้านหนองปลาเข็ง - ถนนลาดยาง) (12/03/2563)
เปิดเผยราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาเข็ง (สายแยกประปา) (12/03/2563)
เปิดเผยราคาโครงการซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนางาม (สายศาลตาปู่ เชื่อมตำบลห้วยโจด) (12/03/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 1 บ้านท่าเกวียน (ซอยโนนดู่ 1) (11/03/2563)