ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านเขาจาน (28/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนน (28/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาจาน (28/05/2563)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 บ้านโนน (28/05/2563)
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านเขาจาน (28/05/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 – 14 จำนวน 20 จุด (20/04/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทั้งหมด 14 ชุด ภายในตำบลท่าเกวียน (20/04/2563)
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 – 14 จำนวน 20 จุด (20/04/2563)
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทั้งหมด 14 ชุด ภายในตำบลท่าเกวียน (20/04/2563)
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาเข็ง (สายกลุ่มหนองแคน - กลุ่มบ้านใหม่) (12/03/2563)