การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด