เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ทางเว็บไซต์ ประจำปี 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ทางเว็บไซต์ ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2560 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สอบผ่านเกณฑ์ประจำปี 2560 จำนวน 18 ราย ... อ่านต่อ
กรมสุขภาพจิต ส่งบุคลากรเข้าอบรมกับกรมอนามัย วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี ... อ่านต่อ
กรมสุขภาพจิตส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการของสขร. วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2560 วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ... อ่านต่อ
บุคลากรกรมสุขภาพจิตสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สอบผ่านเกณฑ์ประจำปี 2561 จำนวน 1 ราย ... อ่านต่อ
บุคลากรกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมการอบรมและทดสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ สขร. วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้องมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน กพร. ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด