ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(3 ราย)
3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(3 ราย)
0 (0%) 0 (0%) 3 (100%)
พ.ศ. 2562
(3 ราย)
2 (67%) 0 (0%) 1 (33%)