ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(40 ราย)
25 (62%) 12 (30%) 3 (8%)
พ.ศ. 2560
(124 ราย)
99 (80%) 24 (19%) 1 (1%)
พ.ศ. 2561
(85 ราย)
75 (88%) 10 (12%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(93 ราย)
85 (91%) 8 (9%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(35 ราย)
31 (89%) 3 (9%) 1 (3%)
พ.ศ. 2564
(4 ราย)
4 (100%) 0 (0%) 0 (0%)