ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(15 ราย)
12 (80%) 3 (20%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(17 ราย)
15 (88%) 2 (12%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(7 ราย)
3 (43%) 0 (0%) 4 (57%)
พ.ศ. 2564
(3 ราย)
3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(4 ราย)
4 (100%) 0 (0%) 0 (0%)