ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(132 ราย)
99 (75%) 32 (24%) 1 (1%)
พ.ศ. 2560
(49 ราย)
46 (94%) 3 (6%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(356 ราย)
292 (82%) 48 (13%) 16 (4%)
พ.ศ. 2562
(127 ราย)
115 (91%) 12 (9%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(230 ราย)
228 (99%) 2 (1%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)