ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA บ้านหินกอง

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(9 ราย)
6 (67%) 3 (33%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(214 ราย)
174 (81%) 40 (19%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(249 ราย)
248 (100%) 1 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(46 ราย)
43 (93%) 3 (7%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(15 ราย)
13 (87%) 2 (13%) 0 (0%)