ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าPEA
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (Work shop) การดำเนินงาน "การไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน" ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 นายจรรยา วัฒนกุล ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (Work shop) การดำเนินงาน "การไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน" ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงกระบวนการดำเนินงานที่ถูกต้อง และเป็นไปตามนโยบาย KEEN14 ของผู้ว่าการ PEA ด้าน Good Governance คือให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการกำกับกิจการที่ดี โดยนำเทคโนโลยีมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีนายมนูญ ใจซื่อ รองผ ผอ.ฝ่ายว่างแผนธุรกิจ ภาค 4 เป็นผู้บรรยาย มีผู้บริหารและพนักงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟน.3 , กฟจ.นครสวรรค์ และ กฟจ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.กฟก.1
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ของ กฟน.3, กฟจ.นครสวรรค์ และ กฟจ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานศุนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟก.1 โดยมีนางนฤมล ไตรทาน ผู้อำนวยการกองอำนวยการ ประธานศูนย์ พ.ร.บ.กฟก.1 ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 1 ชั้น 1 อ่านต่อ ...
คณะทำงานศุนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ของ กฟน.3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประธานกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูล ข่าวสารของ กฟภ.เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ และนางสาวปศิญา เชื้อดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนา ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมตอบ ข้อหารือคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาและคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ในปี 2561 ซึ่งจัดโดย สขร. คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.ยังได้รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 และแผนการดำเนินงาน ปี 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ. อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด