ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ประธานศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับคณะกรรมการ กฟก.1 และ คณะกรรมการ กฟอ.เสนา ตามหนังสือเชิญประชุม เลขที่ ก.1 กอก.(สส)706/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563ณ ห้องประชุมชั้น4 กฟอ.เสนา อ่านต่อ ...
PEA เสนา ร่วมกับชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง (อยุธยา) จัดประชุม คณะกรรมการบริหาร ชมรม ผจก.กฟก.1
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) เวลา 09:00น. นายกนก เกิดวัฒนา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรม ผจก.กฟก.1 โดยมี นายอดิสัย พึ่งเจริญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการ กฟก.1 ณ.ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา
วันที่ 1 เมษายน /2562 พ.ร.บ.กฟฟ.เสนา,ผักไห่,ลาดบัวหลวง,บางไทร,บางซ้าย,บางบาล,อยุธยา,นครหลวง,บางปะหัน,มหาราช,บ้านแพรก,ภาชี,อ่างทอง,ไชโย,แสวงหา สามโก้,โพธิ์ทอง,วิเศษชัยชาญ,ท่าเรือ,บ้านหมอ,ดอนพุดโดยมีคณะทำงานจาก กฟก.๑ ร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัต
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา กฟก.1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากฟก.1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา โดยมีนายอดิสัย พึ่งเจริญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการในด้านต่างๆร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารกับตัวแทนพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี มีความสมานสามัคคี อีกทั้งเพื่อให้การเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นไปตามข้อตกลงสภาพการจ้าง ที่กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และนำผลสรุปการดำเนินการในปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ นำส่ง กิจการสัมพันธ์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งมีคณะกรรมการฯสหภาพแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา
PEA เสนา และไฟฟ้าในสังกัด แผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2561
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายรัชพล ทรงงาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอผักไห่ กล่าวเปิดแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2561 โดยเชิญวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาบรรยายและสาธิตการดับเพลิง ทั้งนี้มีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และไฟฟ้าในสังกัด เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา และสาธิตการดิบเพลิง ณ.ลานหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา ตามประกาศ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัย ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง ซ้อมการอพยพพนักงานหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติขณะการเกิดอัคคีภัยและมีความความปลอดภัยในการทำงาน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด