ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางอุดมลักษณ์ เหรียญนิยม ผู้อำนวยการ กองอำนวยการ กฟก.1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540” ให้กับคณะกรรมการประจำกอง และ กฟฟ.ในสังกัด โดยมีวิทยากรจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บรรยาย ผ่านโ
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
อบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540” ให้กับคณะกรรมการประจำกอง และ กฟฟ.ในสังกัด
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางอุดมลักษณ์ เหรียญนิยม ผู้อำนวยการ กองอำนวยการ เป็นประธานในการเปิดการอบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540” ให้กับคณะกรรมการประจำกอง และ กฟฟ.ในสังกัด มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 99 คน ตามหนังสือที่ ก.1กอก.(สส)36432/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 4 อาคาร 2 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางประไพ จิรธนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำ ข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
แจ้งประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัฒนานคร มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ การคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัฒนานคร การลงทะเบียนขอรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านทางช่องทาง Online ได้ที่ http://dmsxupload.pea.co.th เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด