ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540”
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ดูงานศูนย์ พ.ร.บ. กฟอ.เสนา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ ...
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.กบินทร์บุรีเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลหน้าเว็ปไซต์ แก้ไขและ เพิ่มเติมตามกฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ กฟจ.ปราจีนบุรี
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ตัวแทนเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.กบินทร์บุรีเข้าร่วมประชุมพบปะสมาชิก และเข้าร่วมชมศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารประชุมชี้แจงแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ให้กับพนักงานและลูกจ้างในสังกัด กฟอ.กบินทร์บุรี และเข้าเยี่ยมชมศูนย์กายภาพและทางเว็บไซต์
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด