ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA หนองแค รับการตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ( ภาคกลาง) ประจำปี 2563
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
คณะทางานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เชิงปฏิบัติการ ให้กับการไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝ่ายปฏิบัติการและบารุงรักษา อ.หาดใหญ่
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
PEA.หนองแค จัดพิธีเปิด การไฟฟ้าโปร่งใส ภายในหน่วยงาน นำโดย นายวีระศักดิ์ กลมอ่อน ผจก.กฟอ.หนองแค คณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
PEA.หนองแค จัดประชุมเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใสภายนอก และเยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
PEA.หนองแค จัดประชุมชี้แจงโครงการ การไฟฟ้าโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด