ข่าวประชาสัมพันธ์
สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ ปีนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับ 3 รางวัล ระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน และ ระดับดี จำนวน 2 ผลงาน จากรางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่มุ่งมั่นและทุ่มเททำงานในชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงพี่น้องเกษตรกร ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งคิดว่าในปีต่อไปทางสถาบันจะได้รับรางวัลในสาขาอื่นๆเพิ่มขึ้น เชื่อมโยง ...
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าศึกษาดูงาน สวพส.
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563
วันที่14 กันยายน 2563 นายณัฐพจน์ ตรังคิณีนาถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและกำกับองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคณะ เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ สวพส. ในการดำเนินงานตามนโยบาย PMQA 4.0 และการทำงานให้เป็นองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้แลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันและเป็นแนวทางให้ได้รางวัลในปีต่อไป เชื่อมโยง ...
งาหอมบนพื้นที่สูง
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
งาหอม หรืองาขี้ม้อน (Perilla frutescens) เป็นพืชท้องถิ่นพบในพื้นที่ภาคเหนือของไทย จัดอยู่ในวงศ์ (family) เช่นเดียวกับกะเพรา ปลูกในพื้นที่อาศัยน้ำฝน งาหอมสามารถนำมาบริโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น งาหอมคั่ว งาหอมแผ่น ข้าวหลามงาหอม คุกกี้งาหอม ชาใบงาหอม รวมไปถึงเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางบำรุงผิว แต่งาหอมที่ปลูกมีหลากหลายพันธุ์หลายลักษณะทำให้มีความแปรปรวนสูงจึงต้องมีการสำรวจและคัดเลือกพันธุ์งาหอมให้มีลักษณะและคุณภาพที่ดีเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยรวบรวมพันธุ์งาหอม 63 ตัวอย่าง จากนั้นนำมาปลูกทดลองที่สถานีเกษตรหลวงปางดะเพื่อปลูกทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีโภชนาการสูงระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 จากการปลูกทดสอบงาหอมพบว่า โดยรวมทุกพันธุ์งาปีให้ผลผลิตมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบตามกลุ่ม พันธุ์งาดอที่มีผลผลิตสูงคือ CR 10 พันธุ์งากลางมีผลผลิตสูงคือ Doa 6 พันธุ์งาปีมีผลผลิตสูงคือ Doa 8 เชื่อมโยง ...
ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ อุดมพิพัฒน์ และนายกิจปณัฎฐ์ รัตนสมบัติโภคิณ ที่ปรึกษาจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ได้เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานบูรณาการ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่ T&V ดอยลาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เข้าใจภารกิจ รูปแบบการดำเนินงานของสถาบันในปัจจุบัน และประเด็นปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง วิธีการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมาและในปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีมีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชื่อมโยง ...
คณะ ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ สวพส.
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าตรวจประเมินในพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลดีเด่นประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)"โครงการคู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ บ้านห้วยน้ำใส อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยเสนอเรื่องผลการทำงานแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ลดการทำไร่หมุนเวียน และการใช้ข้อมูลในการพัฒนาและบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด