ข่าวประชาสัมพันธ์
นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามก้าวหน้าในการดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งรัฐมนตรีช่วยได้แนะนำเกี่ยวการทำบัญชีฟาร์ม การทำต้นทุน รายรับและรายจ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังได้มอบใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์สอยดาว จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งชื่นชมกลุ่มเกษตรกรในการประกอบอาชีพอีกด้วย เชื่อมโยง ...
สวพส.ร่วมกับหน่วยงานภาคีจังหวัดน่าน หนุนเกษตรกรขุนสถาน-แสนสุข สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชน
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชนในพื้นที่บ้านขุนสถาน บ้านแสนสุข ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอนาน้อย (ขุนสถาน) จังหวัดน่าน” ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 โดยมีนายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เชื่อมโยง ...
สวพส .จัดกิจกรรมสัปดาห์วันดินโลก (World Soil Day) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสัปดาห์วันดินโลก (World Soil Day) ระหว่างวันที่ 1- 8 ธันวาคม 2561 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชื่อมโยง ...
สวพส. ร่วมประชุมเพื่อประสานงานในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านผาผึ้ง และ บ้านศรีคีรีรักษ์
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมเพื่อประสานงานในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านผาผึ้ง และ บ้านศรีคีรีรักษ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี พันเอกวชิรวิชญ์ สาริกานนท์ รองหัวหน้าอำนวยการประสานงาน คก.พมพ.จว.ต.ก-ม.ส. เป็นประธาน สรุปประเด็น ดังนี้ ? 1.ชี้แจงแผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 ? 2.ชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562 ? 3.ชี้แจงแผนการดำเนินงานในพื้นที่บ้านผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สวพส.ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน กลยุทธ์การทำงาน และแผนงานการดำเนินงานประจำปี 2562 โดย นายเดชธพล กล่อมจอหอ ผู้จัดการลุ่มน้ำสาละวิน ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในแนวทางการทำงาน โดยนำกลยุทธ์และวิธีการ Buffer zone ไปปรับใช้ในการพัฒนาในพื้นที่อื่นเขตพื้นที่ป่าไม้และอุทยาน เพื่อลดและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เชื่อมโยง ...
มติครม. แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 30 ตุลาคม 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
มติครม. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เป็นประธานกรรมการ 2. นายชวลิต ชูขจร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร 3. นายดนุชา สินธวานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม 4. นางสาวลดาวัลย์ คำภา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 5. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาด 6. คุณจันทนี ธนรักษ์ ? เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ 7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด