ข่าวประชาสัมพันธ์
มติครม. แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 30 ตุลาคม 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
มติครม. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เป็นประธานกรรมการ 2. นายชวลิต ชูขจร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร 3. นายดนุชา สินธวานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม 4. นางสาวลดาวัลย์ คำภา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 5. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาด 6. คุณจันทนี ธนรักษ์ ? เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ 7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เชื่อมโยง ...
สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการในพื้นที่คลองลาน
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม ประเด็นสำคัญในการประชุม คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงการดำเนินงานตามภาระกิจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และต้องบูรณางานร่วมกันให้งานเป็นไปในทิศทาง เป้าหายเดียวกัน และสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อนำไปทำแผนพัฒนาในปี 2562 ต่อไป เชื่อมโยง ...
สวพส. หนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ขับเคลื่อน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน”
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบัน เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ บอกเล่าความเป็นมาของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตลอดระยะเวลา 12 ปี โดยมีพื้นที่ดำเนินงานจนถึงปัจจุบันครอบคลุม 18 จังหวัด 1,930 กลุ่มบ้าน ประชากรได้รับประโยชน์ 640,916 ราย และยังมีพื้นที่ดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 468 ไร่ ดำเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวง และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้ใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง” โดยการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ความสำคัญของผู้นำเกษตรกรกับการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” โดย นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันฯ การนำเสนอ “แรงบันดาลใจ สร้างสุขให้ชุมชน” โดยผู้นำเกษตรกร สวพส. แลกเปลี่ยนบอกเล่าประสบการณ์ในการทำการเกษตรบนพื้นที่สูง พร้อมเยี่ยมชมการประกวดผลผลิตหลากหลายชนิดจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย เชื่อมโยง ...
พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” อันประกอบไปด้วย พลเอก นพดล วรรธโนทัย พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน และนางสุภาพร พิมลลิขิต ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ อาทิเช่น กาแฟ ชา หม่อนผลสด ของหน่วยงานบูรณาการต่างๆ ในพื้นที่ ได้มีการตรวจเยี่ยมแปลงกาแฟ และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้ ควรทำแปลงตัวอย่างที่มีผลงานที่เด่นชัด เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ สร้างศรัทธาให้ทำตามและควรให้รางวัลเกษตรกรดีเด่นของแต่ละลุ่มน้ำ ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพเชิงอนุรักษ์ การปลูกชา กาแฟ เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการให้คนอยู่ร่วมกับป่า ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดปัญหาหมอกควันจากการเผา ควรนำเสนอแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนเพื่อสนับสนุนดำเนินงานในพื้นที่เหมาะสม ควรให้ความสำคัญในการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร และควรสนับสนุนธนาคารข้าว ธนาคารพรรณพืช เพื่อสนับสนุนเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ด้านการถนอมอาหาร ให้กรมชลประทานสนับสนุนระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำไปสู่แปลงปลูกของเกษตรกรโดยใช้แผนที่ดินรายแปลง ให้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง ...
สวพส. จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน(สะเนียน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นางสาวสิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการและการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาและสำนักวิจัย พาชมนิทรรศการประจำฐานการเรียนรู้ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดขึ้น ณ แปลงปรับระบบการเกษตร ขนาด 26 ไร่ ของนายมูล โนนิล เกษตรกรบ้านวังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภายในงานมีกายจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกร และมีฐานการเรียนรู้จำนวน 7 ฐาน ดังนี้ 1) ฐานการเรียนรู้ ป่าชาวบ้าน (การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง และการใช้ประโยชน์จากไม้) 2) ฐานการเรียนรู้ การบริหารจัดการน้ำ (การจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ฝาย) 3) ฐานการเรียนรู้ การปรับปรุงบำรุงดินและการผลิตปุ๋ยหมัก 4) ฐานการเรียนรู้ ด้านอาชีพ (ผักใน-นอกโรงเรือน ไม้ผล องุ่น เสาวรส) 5) ฐานการเรียนรู้ การปรับระบบที่ดิน (การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน การลดใช้สารเคมี) 6) ฐานการเรียนรู้ พืชอาหาร Foodbank 7) ฐานการเรียนรู้ ด้านปศุสัตว์ (หมูหลุม ไก่) นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกษตรกร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน เยาวชนและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 254 คน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด