ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหน! ที่ต้องต่อสายดิน (17/11/2565)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540” (31/05/2565)
ดูงานศูนย์ พ.ร.บ. กฟอ.เสนา (04/02/2563)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.กบินทร์บุรีเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลหน้าเว็ปไซต์ แก้ไขและ เพิ่มเติมตามกฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ กฟจ.ปราจีนบุรี (29/03/2562)
ตัวแทนเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.กบินทร์บุรีเข้าร่วมประชุมพบปะสมาชิก และเข้าร่วมชมศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ (09/06/2560)
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารประชุมชี้แจงแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ให้กับพนักงานและลูกจ้างในสังกัด กฟอ.กบินทร์บุรี และเข้าเยี่ยมชมศูนย์กายภาพและทางเว็บไซต์ (01/08/2559)
สมาชิกเครือข่ายใสสะอาด กฟอ.กบินทร์บุรีเข้าร่วมประชุมพบปะสมาชิก และเข้าร่วมชมศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ (01/07/2559)
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทรืบุรีเข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการและการดำเนินการทางกายภาพ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (24/03/2559)
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กฟอ.กบินทร์บุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมาย พ.ร.บ.ข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนสำหรับคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.กฟฟ.29 แห่ง” (23/03/2559)