ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3 กบญ.(จซ) ป 3/2561 (18/08/2560)
จัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหาพัสดุรองตามงบ/โครงการต่างๆ ประจำปี 2561 (17/08/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 10/2561 (17/08/2560)
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองสอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ส 7/2561 (17/08/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ป 4/2561 (16/08/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.)ป 13/2561 (15/08/2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรื้อถอนลาน คสล.ของเดิม ที่คลังพัสดุ กฟจ.ลพบุรี และคลังพัสดุ กฟจ.เพชรบูรณ์ น.3 กบญ.(จซ) จ-ป 02/2560 (07/07/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ น.3 กกค.(ยธ) 11/2560 (26/06/2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.00x45.00 ม. และรื้อถอนลาน คสล.ของเดิม ที่คลังพัสดุ กฟจ.ชัยนาท น.3 กบญ.(จซ) จ-ป 01/2560 (23/06/2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง 3 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ส 11-2/59,60 (14/06/2560)