ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน กฟน.3 อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 4 อาคารควบคุมการจ่ายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (08/12/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) e 17/2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (22/08/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) e 2/2561 ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) (22/08/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 5 รายการ ปรักวดราคาเลขที่ น.3-กบญ(จซ) ำ 1/2561 ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) (22/08/2560)
ประกาศราคาจัดซื้อพัสดุรองจำนวน 59 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) e 5/2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) (22/08/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 18/2561 (21/08/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 11/2561 (21/08/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 15/2561 (21/08/2560)
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ สอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ส 8/2561 (21/08/2560)
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง สอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ส 6/2561 (21/08/2560)