ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ขายทอดตลาด ขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ยุบสภาพในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี (02/08/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงตลาดวิเชียรบุรี-บ้านนานสนุ่น จุดที่1 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (26/07/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอพไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือฮอทไลน์ 9รายการ จำนวน1ชุด (24/07/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าวยช่วง บ้านดงขุย-บ้านวังก้านเหลือง (จุดที่1) อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 (13/07/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง วัดเซ่าสิงห์-บ้านตาลเดี่ยว อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามโครงการ คพจ.1 (13/07/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านดงขุย-บ้านวังก้านเหลือง จุดที่2 อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 (13/07/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า จำนวน 1 ชุด (13/07/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ องค์พระพุทธศรีสัพพัญญู จ.นครสวรรค์ (11/07/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต รางระบายน้ำ รั้วรวดตาข่ายและปรูเลื่อนลวดตาข่าย ที่คลังพัสดุ กฟจ.อุทัย (02/07/2561)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา (24/06/2561)