ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่วย น.3กกค.(กร) - 1/2560 (08/03/2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น ขนาด 5.00x12.50 ม. และงานภูมิทัศน์ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ น.3กค.(ยธ) 4/2560 (07/03/2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 11 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ส 5-2/2560 (16/02/2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ.(จซ) ส2-2/2560 (15/02/2560)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมเปลือย 185 ต.มม. มอก.85 เลขที่น.3-กบญ.(จซ)ป19/2560 (09/02/2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ น.3กบญ(จซ) ส 12-1/59,60 (24/01/2560)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ(จซ)ป1-1/59,60 (20/01/2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ส13-1/59,60 (20/01/2560)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน PEA-(ผตบ.กบษ.น.3) 1/2560 (16/01/2560)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน PEA-(ผตบ.กบษ.น.3) 1/2560 (16/01/2560)